Friday, 30 December 2011

Teori Interaksi Simbolisme

Teori Interaksi Simbolisme 
 


Suatu proses memahami individu sebagai suatu objek yang boleh dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Proses Interaksi ini terjadi apabila individu-individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang didalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata. Teori ini mempelajari sifat interaksi yang merupakan kegiatan sosial dinamik manusia. Iaitu memahami perilaku manusia yang bersifat aktif, reflektif dan kreatif, menafsirkan serta menampilkan perilaku yang rumit dan sukar diramalkan. Teori ini juga menerangkan tingkahlaku individu dan kesedaran luar yang terjadi didalam sesuatu proses dimana bentuk struktur ini saling berhubungan dan melambangkan sesuatu tindakan.Teori interaksi simbolisme ini dikembangkan oleh George Herbert Mead (1863-1931), Charles Horton Cooley (1846-1929) dan John Dewey (1859-1952)


Latar belakang John Dewey
 

John Dewey merupakan seorang ahli falsafah dalam bidang psikologi, pendidikan dan merupakan seorang pengkritik sosial Amerika. Beliau juga merupakan salah seorang tokoh teori interaksi simbolisme dalam aliran pragmatisme. Beliau dilahirkan di Burlington, Vermont, tanggal 20 Oktober 1859. Pada tahun 1875, Dewey memulakan pengajian di University of Vermont dalam bidang falsafah dan ilmu-ilmu sosial. Seterusnya, Dewey melanjutkan pelajaranya dan mendapat gelaran doktor dari John Hopkins University tahun 1884.

Pada tahun 1899, Dewey menulis buku The School and Society, yang memformulakan metod dan kurikulum sekolah yang membahaskan tentang perkembangan pelajar. Dewey banyak menulis masalah-masalah sosial dan mengkritik konfrontasi demokrasi Amerika. Sebahagian besar kehidupan Dewey dihabiskan dalam dunia pendidikan. Tahun 1894 Dewey memperoleh gelar Professor of Philosophy dari Chicago University. Dewey akhirnya meninggal dunia tanggal 1 Jun 1952 di New York dengan meninggalkan tidak kurang dari 700 artikel dan 42 buku dalam bidang falsafah, pendidikan, seni, sains, politik dan pembaharuan sosial.


Pragmatisme

Falsafah Pragmatisme berpendapat bahawa manusia dapat mengetahui apa yang mereka alami sendiri. Menurut falsafah ini, benar tidaknya suatu ucapan, dalil atau teori semata-mata bergantung pada manusia dalam bertindak. Pengaruh pragmatisme berkembang dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dalam pendidikan. Dewey menyamakan pragmatisme sebagai instrumentalisme selain eksperimentalisme. Menurut beliau, tugas ahli falsafah ialah memberi garis panduan mengenai perbuatan dalam kehidupan yang nyata. Ahli falsafah harus berpijak pada pengalaman dan menyelidik serta mengolah pengalaman itu secara aktif dan kritis. Dengan itu, ahli falsafah akan dapat menyusun suatu sistem norma-norma dan nilai.

Dewey juga memberikan istilah pragmatisme dengan instrumentalism, operationalism, functionalism, dan experimentalism. Disebut demikian kerana menurut aliran ini bahawa idea, gagasan, pemikiran, dan kebijaksanaan merupakan alat atau instrumen untuk mengatasi kesulitan atau persoalan yang dihadapi manusia. Menurut Dewey, penyelidikan adalah transformasi yang terpimpin dari suatu keadaan yang tidak menentu menjadi suatu keadaan yang tertentu. Penyelidikan berkaitan dengan penyusunan kembali kajian yang dilakukan. Oleh kerana itu, penyelidikan dengan penilaiannya adalah suatu alat. Jadi yang dimaksudkan dengan instrumentalisme adalah suatu usaha untuk menyusun teori yang logik dan tepat dari konsep dengan cara menyelidiki bagaimana fikiran berfungsi dalam penentuan yang berdasarkan pengalaman mengenai akibat di masa hadapan. 
 
 
No comments :